Strategia działania Fundacji realizowana jest poprzez cele:
 
Cele Naukowe
 • propedeutyka i metodyka metod łączonych w medycynie;
 • prowadzenie lub wspieranie badań naukowych w tym nad metodami łączonymi w medycynie lub ich zastosowaniem;
 • wspieranie i promowanie idei metod łączonych stosowanych przez specjalistów, na forum międzynarodowym w tym w międzynarodowych organizacjach, instytucjach, konferencjach naukowych i w czasopismach specjalistycznych;
 • prowadzenie programów skriningowych;
 • inicjowanie i wspieranie w środowisku lekarskim idei rzetelnej i profesjonalnej wymiany informacji pomiędzy specjalistami różnych dziedzin;
 • wspierania, organizowanie, finansowanie, wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych w zakresie metod łączonych.
Cele Oświatowe
 • prowadzenie oraz wspieranie edukacji w zakresie metod łączonych;
 • upowszechnianie wiedzy o propedeutyce i metodyce nauczania metod łączonych w medycynie;
 • propagowanie nowoczesnych technologii oraz nowatorskich rozwiązań;
 • popularyzacja idei praw Pacjenta na tle twórczego korzystania z technik łączonych w interesie Pacjenta i Klienta;
 • krzewienie kultury organizacyjnej i kształtowanie świadomości prawnej, w środowisku medycznym i około medycznych w zakresie opieki i profilaktyki zdrowotnej a także w zakresie zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność medyczną
Cele w zakresie ochrony i promocji zdrowia
 • prowadzenie lub wspieranie profilaktyki, promocji, ochrony zdrowia lub leczenia, z zastosowaniem metod łączonych w medycynie;
 • tworzenie i koordynacja programów badawczych i współpraca w ramach programów badawczych, profilaktycznych, leczniczych i promujących zdrowie.
Cele w zakresie pomocy społecznej
 • prowadzenie lub wspieranie wśród osób dotkniętych wykluczeniem lub dysfunkcją społeczną, ochrony zdrowia, w tym leczenie lub profilaktykę zdrowotną z zastosowaniem metod łączonych;
 • wsparcie dla objęcia ochroną medyczną z zastosowaniem metod łączonych, imigrantów przebywających bez prawa pobytu w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, pozbawionych bezpłatnej opieki medycznej.
Cele w zakresie współpracy ze środowiskiem medycznym i pacjentów
 • stworzenie społeczności lekarzy, pacjentów, oraz grupy podmiotów, ośrodków leczniczych, stosujących metody łączone w praktyce medycznej, zorientowanych na rozwijanie i propagowanie misji i celów Fundacji;
 • ustalenie dobrych praktyk postępowania podmiotów świadczących leczenie i ochronę zdrowia oraz stworzenie systemu oceny referencyjnej tych podmiotów – na zasadzie samoregulacji branżowej;
 • stworzenie nowych algorytmów postępowania w medycynie wykorzystujących metody łączone, rozpowszechnianie zasad dotyczących korzystania z metod łączonych
 • organizowanie zaplecza materiałowo sprzętowego dla autorskich programów leczniczych i szkoleniowych w zakresie metod łączonych;
 • ustanowienie nagrody dla wyróżniających się podmiotów świadczących leczenie i ochronę zdrowia zgodnie z misją i calami Fundacji – przyznawanej periodycznie;
 • rozwijanie i umacnianie postaw przestrzegania standardów etycznych, jako podstawowej wartości działalności medycznej;
 • wspieranie inicjatyw środowiska lekarskiego w sferze edukacji w zakresie wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi specjalnościami.
Cele w zakresie współpracy z organami władzy publicznej, samorządami i społecznością lokalną
 • wspieranie i podejmowanie inicjatyw lokalnych zgodnych z celami i misją Fundacji;
 • wpisywanie się w politykę rozwoju regionalnego tworzoną przez jednostki samorządowe;
 • budowanie świadomości władz w zakresie potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych i regionalnych;
 • upowszechnianie korzyści płynących z programów ogólnonarodowych i unijnych w zakresie opieki zdrowotnej i inicjatyw podnoszących jakość i świadomość opieki zdrowotnej w społecznościach lokalnych;
 • promowanie unikalnych właściwości regionów oraz lokalnych jednostek medycznych w zakresie opieki zdrowotnej i promocji zdrowia.