Misja Fundacji
  • Fundacja przyjmuje za swoje zadanie upowszechnianie wiedzy i wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy lekarzami, lekarzami stomatologami, pielęgniarkami, kosmetologami, psychologami z zakresów właściwych metod dla każdej ze specjalności. Fundacja będzie moderować wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami specjalności lekarskich i około medycznych, uświadamiając specjalistom w jaki sposób mogą skorzystać na współpracy pomiędzy, często odległymi, specjalnościami m.in. takim jak chirurgia, stomatologia, położnictwo, ortopedia, onkologia, psychologia, psychiatria, chirurgia plastyczna, medycyna estetyczna i innych.
  • Fundacja prowadzi działania w celu edukacji pacjentów i klientów zakładów leczniczych aby mieli świadomość różnorodności i wielości metod osiągania pożądanego efektu medycznego lub estetycznego, stanowiącego istotę metody łączonej.
  • Metodą łączoną w medycynie jest interdyscyplinarne podejście do Pacjenta, współpraca i współdziałanie specjalistów w wymiarze interdyscyplinarnym, w interesie Pacjenta i Klienta, której podstawą są dyscypliny łączone w profilaktyce, leczeniu, ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pokrewnych. Tak rozumiana unitarystyka stosowana zmierza do osiągnięcia dobrostanu zdrowotnego człowieka.
  • Zadania Fundacja będzie realizować poprzez prowadzenie szkoleń, seminariów, patronowanie kursom i szkołom, organizację konferencji, programów edukacyjnych, prowadzonych metodami tradycyjnymi oraz on-line, a także wsparcie szkoleniowe, prawne, marketingowe i organizacyjne dla ośrodków leczniczych oferujących pacjentom interdyscyplinarne, holistyczne podejście do leczenia i procedur medycznych, zgodnie z celami Fundacji.
Wizja Fundacji
Wizją Fundacji jest powstanie instytutu, stosującego humanistyczny model ochrony zdrowia, w którym Pacjent i Klient są podmiotami działań medycznych, co odpowiada istocie pojęcia metod łączonych.