Gdański Uniwersytet Medyczny

kształci blisko 6000 studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych. Wśród nich jest ponad 800 studentów zagranicznych co stanowi 15 proc. wszystkich studentów w Uczelni. To także ponad połowa wszystkich obcokrajowców studiujących w Gdańsku.
Uczelnia intensywnie rozwija badania naukowe, czego dowodem są jej czołowe pozycje w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne wyróżnienia dla pracowników. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego został uznany za Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW). Oznacza to potwierdzenie najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych, prestiż oraz dofinansowanie w wysokości do 50 mln zł.

W GUMed realizowane są 92 projekty krajowe, w tym 4 finansowane ze źródeł NCBiR.

 

Katedra Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego  

prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: diagnostyka funkcjonalna i rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu, układu nerwowego, sercowo-naczyniowego i oddechowego. Prowadzi się diagnostykę kliniczną i neurofizjologiczną zespołu cieśni nerwów obwodowych, ocenia dynamikę zaburzeń funkcji poznawczych w idiopatycznej chorobie Parkinsona, wpływ choroby Wilsona na funkcje poznawcze oraz wpływ masażu elektrostatycznego na wielkość obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii. Diagnozuje się i opracowuje metody kompensacji następstw uszkodzenia układu nerwowego oraz zaburzeń wyższych czynności nerwowych. Pracownicy Kliniki Rehabilitacji opracowali programy kompleksowej rehabilitacji w wielu zespołach chorobowych, m.in. pacjentów po oparzeniach, pacjentów przewlekle dializowanych oraz chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Od lat prowadzone są badania nad przydatnością rozwiązań telemedycznych w rehabilitacji kardiologicznej i arytmologii klinicznej. Obecnie w Katedrze realizowany jest projekt finansowany przez NCBiR „Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca – TELEREH-HF” – “STRATEGMED” we współpracy z IK w Warszawie, liderem badania; (kierownik w ośrodku - dr hab. med. Dominika Szalewska).

Pracownicy Kliniki Rehabilitacji uczestniczyli m.in. w projektach: „Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure (STICH) Trial” (USA); „Rehabilitation, Quality of Life, and Exercise Tolerance in Internal Cardioverter-Defibrillator-patients, RELAX-ICD Trial” (Szwajcaria); „CArdiac REhabilitation and GENetics of Exercise performance- CAREGRNE”, Katholieke Universitaet Leuevn (Belgia); „Optymalizacja diagnostyki i terapii zaburzeń rytmu serca i omdleń przy zastosowaniu inteligentnych rozwiązań telemetrycznych – TELEMARC” oraz 3 programach „POLKARD” finansowanych przez MZ. 

 

Det Norske Veritas Germanische Lloyd

to międzynarodowa organizacja certyfikacyjna, normalizacyjna, szkoleniowa i badawcza, z siedzibą główną w Norwegii. To autor systemów zarządzania praca, jakością, produkcją, kontrolą wewnętrzna dla różnych branż w tym dla służby zdrowia. Dla potrzeb służby zdrowia DNV, tworzy procedury badawcze, procedury certyfikacji zabiegów oraz leków, procedury zarządcze oraz odpowiadające im systemy kontroli. DNV podjęło się przygotowania materiałów szkoleniowych, prowadzenia konsultacji, określenia kluczowych parametrów do badania pracy POZ. 

 

Pomorska Fundacja Rozwoju Chirurgii

prowadzi działalność w oparciu centrum edukacyjne, otwarte w 2007 roku, stworzone w celu doskonalenia umiejętności młodych lekarzy. Fundacja prowadzi programy szkoleń w zakresie psychologii zdrowia, chirurgii, w tym programy na symulatorze wideo operacji laparoskopowej oraz program szkoleniowy z podstaw zarządzania jednostkami medycznymi. Fundacja zapewni w projekcie odpowiedni dobór specjalistów do prowadzenia warsztatów i szkoleń dla lekarzy. 

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

jest jednym z największych szpitali w Polsce. Liczba łóżek w szpitalu wynosi 1178 w obrębie 38 oddziałów, roczna liczba hospitalizacji wynosi 80.000, zaś liczba realizowanych rocznie wizyt ambulatoryjnych sięga 263.000. Sumaryczna wartość kontraktu z NFZ wynosi 445.500.000 PLN, w tym 322.000.000 w zakresie umowy szpitalnej. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki, leczenia stacjonarnego, ambulatoryjnego oraz rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnianiem świadczeń wysokospecjalistycznych.
UCK realizowało w ciagu ostatnich 5 lat i realizuje 47 projektów wdrożeniowych na ogólną sumę ponad 80.000.000 PLN. 39 z nich zakończono się już pełnym rozliczeniem i zamknięciem projektów. Aktualnie największym projektem realizowanym przez UCK wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym jest projekt budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. Podstawowym celem Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. 

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego - ICM

jest ogólnouczelnianą podstawową jednostką organizacyjną UW. W ICM działają 3 laboratoria eksperymentalne. Na potrzeby prowadzenia badań, wymagających obliczeń na dużą skalę, tworzą się zespoły badawcze. Oprócz tego ICM tworzy szerokiej gamy serwisy m.in. takie jak: Numeryczna Prognoza Pogoda (od 1994), Infoseek (1997); Sunsite, (2001), archiwum FTP i serwer publicznych usług sieciowych; art.pl, (1996/1997) domena internetowa dla projektów artystycznych; Wirtualna Biblioteka Nauki, (1996), krajowe centrum udostępniania światowych zasobów publikacyjnych i naukowych baz danych.
W kolejnych ocenach parametrycznych jednostek naukowych ICM utrzymuje w swojej grupie najwyższą kategorię. Według światowego rankingu Web of World Research Centers Webomatrics, ICM zajmuje 10 miejsce w Europie i 27 miejsce na świecie.

 

Sielska Klinika

to nowoczesne gabinety stomatologii i medycyny estetycznej stworzone z prawdziwej pasji do medycyny, która lecząc - przywraca piękno.
W Sielskiej Klinice znajdą Państwo rzadko spotykane w innych gabinetach spektrum interwencji – od chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki, stomatologii estetycznej i zachowawczej aż po medycynę estetyczną z nowatorskimi procedurami opartymi o neuromodulatory, zabiegi wolumetryczne czy pilingi medyczne.
Sielska Klinika wspiera Fundację w zakresie programów szkoleniowych.